• Onze offerten zijn steeds zonder verbintenis. De bestellingen zijn pas geldig na onze schriftelijke bevestiging. Het is onze agenten niet geoorloofd rekeningen te incasseren, noch correspondentie van klanten aan hun persoonlijk adres te laten bezorgen. Alle bestellingen zijn aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht.
  • Het annuleren van bestellingen kan slechts aanvaard worden binnen de 8 werkdagen na datum van de overeenkomst. Nadien heeft zij volgende schadeloosstelling tot gevolg (in % op het geannuleerde bruto-bedrag):na 15 dagen: 10%, na 30 dagen: 25%, na 45 dagen: 40% en na 60 dagen: 50%.
  • Tenzij anders overeengekomen, verkopen we alleen contant, zonder disconto. Ieder niet op de vervaldag betaalde factuur wordt met 12% interest per jaar verhoogd van deze vervaldag af, zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling. Onverminderd de interesten bepaald in vorige paragraaf, worden de facturen, die niet betaald werden binnen de acht dagen na het verzenden van een aangetekend schrijven, van rechtswege verhoogd met 15% met een minimum van € 24,78. Bij niet-betaling van een factuur, wordt de betaling van ieder ander factuur opvorderbaar.
  • Onze facturen zijn betaalbaar in onze maatschappelijke zetel te Mechelen. Het overhandigen van wissels of andere betalingseffecten verandert niets aan deze bepaling. De aanvaarding van wissels of andere betalingsmiddelen houden geen schuldvernieuwing in noch afwijking van onze verkoopsvoorwaarden.
  • De verzendingen geschieden op risico van de bestemmeling, zelfs franco levering. Teneinde zijn rechten te behouden tegenover de vrachtvoerder is de koper gehouden de waren na te zien op het ogenblik van de levering. In geval van franco levering bij de klant, wordt er een supplement gevraagd voor verplaatsing op verdiep of moeilijk toegankelijke plaatsen. Alle klachten moeten schriftelijk binnen de acht dagen van ontvangst der waren gedaan worden.
  • De bestellingen worden zonder waarborg uitgevoerd voor wat de levering op juiste datum betreft. De leveringstermijnen worden slechts opgegeven ten titel van aanduiding en geven het recht niet het contract te verbreken of de betaling van enige schadeloosstelling te eisen. We doen echter alles om de aangegeven termijnen na te komen volgens onze bevestigingen. Onze prijzen en modellen kunnen veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Behoudens tegenstrijdig beding of bestelling voor opeenvolgende leveringen worden onze waren gefactureerd aan de prijs vastgesteld bij de bestelling.
  • Ons nieuw materieel is zes maanden gewaarborgd. Deze waarborg beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect bevonden onderdelen. Hij kan in geen geval aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding.
  • Verbruiksproducten zijn niet gewaarborgd.
  • Alle 2de hands materieel wordt verkocht in de staat gekend door de koper op het ogenblik van de verkoopsovereenkomst, tenzij nadrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Het eventueel toekennen van een garantieperiode betekent geen afwijking van deze voorwaarde.
  • Al onze verkopen zijn gedaan onder voorbehoud van eigendom, tot de volledige betaling van de prijs. Bij niet-betaling op de vervaldatum kunnen wij de verkoop verbreken en dit bij eenvoudig schrijven. In dit laatste geval verbindt de koper zich ons deze goederen terug te bezorgen, en dit binnen de 24 uren. Bij gebreke hiervan kunnen we ze waar ook terugnemen en dit zonder verdere verplichtingen.
  • De overeenkomst zal toegepast en geïnterpreteerd worden conform het Belgische recht. In geval van een geschil betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige overeenkomst zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen en eventueel het Vredegerecht van het kanton Mechelen bevoegd zijn.
        hang-logo       
BacciotitniGroup logo f-foliant Valiani PLX Logo rgb slimbox